Aktualne

logotyp

W związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.

Nazwa i adres zamawiającego
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl

Osoba do kontaktu: Bogusław Kotek, tel. 16 678 32 95,
email: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż 5 sztuk tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu pn. ’’Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”.

Termin realizacji:
5 dni roboczych od zamówienia (zamówienie planowane jest na 12.09.2018 r.).

Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania:
pan Bogusław Kotek tel. 16 678 32 95
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Oferty pisemne należy składać do dnia 12.09.2018 roku do godziny 12:30 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.
Otwarcie ofert w dniu 12.09.2018 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przemyśl, dnia 05.09.2018

Powrót do góry

logotyp

Ogłoszenie z dnia 28.12.2017 o rozstrzygnięciu postępowania w ramach zapytania ofertowego z dnia 18.12.2017 r. dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” (185KB) - POBIERZ

W związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.

Nazwa i adres zamawiającego
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl

Osoba do kontaktu: Bogusław Kotek, tel. 16 678 32 95,
email: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu pn. ”Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”.

Termin realizacji:
7 dni kalendarzowych od zamówienia (zamówienie planowane jest na 29.12.2017 r.).

Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania
pan Bogusław Kotek tel. 16 678 32 95
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Oferty pisemne należy składać do dnia 28.12.2017 roku do godziny 10:30 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.
Otwarcie ofert w dniu 28.12.2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przemyśl, dnia 18.12.2017

Powrót do góry

logotyp

Ogłoszenie z dnia 06.11.2017 o rozstrzygnięciu postępowania w ramach zapytania ofertowego z dnia 27.10.2017 r. dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” (185KB) - POBIERZ

W związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe.

Nazwa i adres zamawiającego
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl

Osoba do kontaktu: Bogusław Kotek, tel. 16 678 32 95,
email: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu pn. ”Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”.

Termin realizacji:
7 dni kalendarzowych od zamówienia (zamówienie planowane jest na 07.11.2017 r.).

Osoby uprawnione do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania
pan Bogusław Kotek tel. 16 678 32 95
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl

Oferty pisemne należy składać do dnia 06.11.2017 roku do godziny 10:30 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.
Otwarcie ofert w dniu 06.11.2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przemyśl, dnia 27.10.2017

Powrót do góry

logotyp

Ogłoszenie z dnia 08.09.2017 o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 14.08.2017 r. dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” (90KB) - POBIERZ

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”
nr RPPK.03.02.00-18-0163/16,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”

Przedmiotem procedury jest remont oraz podłączenie do sieci MPEC 5 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.

Termin realizacji zadania nie dłużej niż do 31.07.2018 roku.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenia: http://www.zrzeszenieprzemysl.pl
oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego: e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.

Oferty pisemne należy składać do dnia 30 sierpnia 2017 roku do godziny 11.00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Otwarcie ofert w dnia 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

Przemyśl, dnia 14.08.2017

Powrót do góry

logotyp

Ogłoszenie z dnia 31.08.2017 o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego z dnia 03.08.2017 r. dla zadania nadzór inwestorski nad projektem „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu” (230KB) - POBIERZ

Nazwa zamówienia:
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”
nr RPPK.03.02.00-18-0163/16,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”

Przedmiotem procedury jest nadzór inwestorski nad termomodernizacją oraz podłączeniem do sieci ciepłowniczej MPEC 5 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.

Termin realizacji zadania nie dłużej niż do 31.08.2018 roku.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenia: http://www.zrzeszenieprzemysl.pl
oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego: e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.

Oferty pisemne należy składać do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 11.00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Otwarcie ofert w dnia 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

Przemyśl, dnia 03.08.2017

Powrót do góry

logotyp

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 12.08.2017 - dotyczy zamówienia z dnia 25.07.2017 (325KB) - POBIERZ

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”
nr RPPK.03.02.00-18-0163/16,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.) Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”

Przedmiotem procedury jest remont oraz podłączenie do sieci MPEC 5 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla.

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.

Termin realizacji zadania nie dłużej niż do 30.06.2018 roku.

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenia: http://www.zrzeszenieprzemysl.pl
oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego: e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.

Oferty pisemne należy składać do dnia 09 sierpnia 2017 roku do godziny 10.30 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Otwarcie ofert w dnia 09 sierpnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne.

Przemyśl, dnia 25.07.2017

Powrót do góry

Archiwalne


Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rewitalizacji i podpięcia do sieci MPEC zabytkowych budynków na terenie miasta Przemyśla”

Przedmiotem procedury jest wykonanie dokumentacji technicznej dla kamienic zlokalizowanych na terenie starego miasta w Przemyślu zgodnie z załączoną specyfikacją.

Cześć z budynków jest objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wpisana indywidualnie do rejestru zabytków.

Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego. Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania - 120 dni od dnia podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów: www.zrzeszenieprzemysl.pl

Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.

Oferty pisemne należy składać do dnia 11 września 2015 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:
• własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 w kolumnie DO POBRANIA po lewej stronie.


REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast.

O G Ł O S Z E N I E    O    Z A M Ó W I E N I U

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast. Przedmiotem procedury jest wykonanie remontu 9 kamienic zlokalizowanych na terenie starego miasta w Przemyślu oraz monitoringu na 5 remontowanych obiektach.

Budynki powyższe są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wpisane do rejestru zabytków.
Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego.
Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.
Termin realizacji zadania do 30.10.2012 roku.
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów:
www.zrzeszenieprzemysl.pl
Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.
Oferty pisemne należy składać do dnia 19 marca 2012 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast,
 • budżetu Państwa.

Przemyśl, dnia 09.03.2012






REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast.

O G Ł O S Z E N I E    O    Z A M Ó W I E N I U

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast. Przedmiotem procedury jest wykonanie remontu 9 kamienic zlokalizowanych na terenie Starego miasta w Przemyślu.

Budynki powyższe są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wpisane do rejestru zabytków.
Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego.
Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.
Termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót zamieszczonym w SIWZ.
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu:
www.zrzeszenieprzemysl.pl
Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.
Oferty pisemne należy składać do dnia 06 lutego 2012 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast,
 • budżetu Państwa.

Przemyśl, dnia 20.01.2012

Rozstrzygnięcie: Na podstawie złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę Usługi Projektowe Andrzej Dombrowski, ul. Chopina 12, 37-700 Przemyśl


Rozstrzygnięcie: Na podstawie złożonych ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę Pracownia Reklamy Wojciech Pacuła, ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl



REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast.

O G Ł O S Z E N I E    O    Z A M Ó W I E N I U

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczęło procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast - w zakresie I i II etapu projektu pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” jest wykonanie remontu 10 kamienic zlokalizowanych na terenie Starego miasta w Przemyślu

Budynki powyższe są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wpisane do rejestru zabytków.
Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego.
Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.
Termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót zamieszczonym w SIWZ.
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu:
www.zrzeszenieprzemysl.pl
Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.
Oferty pisemne należy składać do dnia 8 lipca 2011 roku do godziny 11:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast,
 • budżetu Państwa.

Przemyśl, dnia 29.06.2011

Powrót do góry


REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast.

O G Ł O S Z E N I E    O    Z A M Ó W I E N I U

Podstawa zamówienia: wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl informuje, że rozpoczęło procedurę udzielenia zamówienia w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast - w zakresie projektu pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W OBRĘBIE STAREGO MIASTA PRZEMYŚLA” jest wykonanie remontu 19 kamienic zlokalizowanych na terenie Starego miasta w Przemyślu

Budynki powyższe są objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wpisane do rejestru zabytków.
Zamawiane roboty będą wykonywane pod nadzorem Zamawiającego.
Zapraszamy Wykonawców do składania ofert na realizację ww. zadania.
Termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót zamieszczonym w SIWZ.
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu: www.zrzeszenieprzemysl.pl
Kontakt do udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego:
e-mail: zrzeszenie_przemysl@poczta.onet.pl, tel. 16 678 32 95.
Oferty pisemne należy składać do dnia 20 czerwca 2011 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu przy ul. Sowińskiego 1, 37-700 Przemyśl.

Zadanie to jest finansowane z następujących środków:

 • własnych Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu,
 • Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w VII osi priorytetowej Działania 7.1 Rewitalizacja miast,
 • budżetu Państwa.

Przemyśl, dnia 1.06.2011

Powrót do góry


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu