Obowiązek informacyjny RODO

  Co to jest RODO?


RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia Zrzeszenie przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?


Administratorem państwa danych osobowych jest:

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu

Nasze dane kontaktowe:

adres: ul. Sowińskiego 1/3, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 678-32-95,
e-mail: zrzeszenie_przemysl[at]poczta.onet.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. lit. b RODO)
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO)
  • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO)

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA ORAZ OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI ZRZESZENIA MOGĄ ZŁOŻYĆ DO NASZEJ PLACÓWKI WNIOSEK O:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), art. RODO 15
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, art. RODO 16
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, art. RODO 17
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, art. RODO 18

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres wykonywania działalności Zrzeszenia na rzecz administratora oraz lokatorów,
  • czas do momentu wycofania zgody.

  JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido172@wp.pl, tel. 516363797 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00).


 Obowiązek informacyjny RODO         Kontakt

© Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu